Concept Omgevingsvisie klaar

Verrassend, karakteristiek, groen, functioneel en bereikbaar
De concept Omgevingsvisie Centrum Gieten is klaar. De Omgevingsvisie Centrum Gieten gaat over het winkelhart van Gieten en de ‘aanloopstraten’.

Dit is globaal het gebied van de Brink, de Schoolstraat en de Stationsstraat. De gemeente Aa en Hunze is samen met het Overlegplatform Centrum Gieten tot een nieuwe koers voor het centrum van Gieten gekomen. Daarnaast is deze gemaakt in samenwerking met de Gietense samenleving.

Tegelijkertijd werd ook over concrete acties gesproken. Gedurende het proces van de Omgevingsvisie werd een aantal van die acties daadwerkelijk al uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld de hanging-baskets in de Stationsstraat). Zo gingen visievorming en uitvoering hand in hand.

Betrokkenheid ondernemers en inwoners

Voor een zo groot mogelijk draagvlak voor deze visie zijn de inwoners en ondernemers van Gieten betrokken bij alle stappen in het planproces. Op deze manier zijn vraagstukken opgehaald en verdiept en samen met hen is naar antwoorden gezocht op die vraagstukken. Dit gebeurde door middel van bijeenkomsten, de website, het burgerpanel en gesprekken met vastgoedeigenaren.

Koers op centrum Gieten

De koers voor de komende jaren is gebaseerd op de volgende gebiedsindeling:

  • Brink – vertoeven in allure
  • Schoolstraat – zorgeloos wonen
  • Stationsstraat-noord – inspiratiezone
  • Stationsstraat-zuid – winkelkwartier

De ambities zijn per gebied in de Omgevingsvisie beschreven en verbeeld. Enerzijds gaat het om de kwaliteiten van de afzonderlijke gebieden die behouden moeten blijven of versterkt zouden moeten worden. Anderzijds gaat het om het toekomstperspectief (de koers!) van de te onderscheiden deelgebieden. Tot slot wordt per gebied een doorkijk gegeven naar mogelijke acties ter ondersteuning van de kwaliteiten en het toekomstperspectief van het gebied.

Vervolg

In december wordt de Concept Omgevingsvisie Centrum Gieten aan de raad voorgelegd. Daarna wordt de visie gedurende zes weken ter inzage gelegd. Na afronding van de inspraak beslist de gemeenteraad over de vaststelling van de Omgevingsvisie Centrum Gieten.