Mogelijkheden voor oefen- en uitvoeringsruimtes

Uitkomsten onderzoek Cultuur Visiegroep Gieten.

Er zijn mogelijkheden voor (cultuur)verenigingen in Gieten om geschikte oefen- en uitvoeringsruimtes te vinden. Uit onderzoek van de Cultuur Visiegroep Gieten blijkt dat de zorg om op korte termijn oefenruimte te verliezen is weggenomen. Wethouder Henk Heijerman: “Wij zien dit als een mooi traject tussen eigenaren van ruimten en verenigingen, waarin deze partijen zelf in onderling overleg tot afspraken kunnen komen. Wij denken dat ook hierin de Vereniging Dorpsbelangen een verbindende rol kan vervullen.”

Toekomst

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de in voorbereiding zijnde Omgevingsvisie Centrum Gieten. Binnenkort wordt er een werkconferentie georganiseerd met als doel om voor de drie gebieden in het plangebied (Stationsstraat, Brink en Schoolstraat) oplossingen te koppelen aan de opgehaalde vraagstukken (waaronder de rapportage van de Cultuur Visiegroep Gieten). Het resultaat van de werkconferentie moet een integrale richting voor de toekomst zijn voor deze drie gebieden.

Met betrekking tot eventuele toekomstige vervolgstappen, zal naast de uiteindelijke inhoud van de  Omgevingsvisie Centrum Gieten met uitvoeringsagenda ook moeten worden afgewacht wat de eventuele (uitbreidings)plannen zijn van de bestaande accommodaties, waarbij met name gedacht kan worden aan Braams, Jimm’s en café Veninga.

Huidige situatie

Naar aanleiding van een brandbrief in de begrotingsvergadering van 10 november 2016 over beschikbare oefen- en uitvoeringsruimtes in Gieten, heeft de Cultuur Visiegroep Gieten een onderzoek uitgevoerd naar de behoeften en knelpunten. Een enquête is naar 55 verenigingen in Gieten gestuurd, hiervan zijn 34 reacties ontvangen. 10 verenigingen geven aan op korte of middellange termijn een probleem te hebben, 24 verenigingen geven aan geen probleem te hebben.

De Omgevingsvisie Centrum Gieten zal naar verwachting eind dit jaar in de raad worden behandeld.