Uitvoeringsprogramma

Op maandag 19 maart heeft de projectgroep samen met het overlegplatform de werkbijeenkomst Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie Centrum Gieten gehouden. Een geslaagde ochtend waarbij de uit te voeren acties vanuit de verschillende deelvragen zijn besproken.

De concept omgevingsvisie centrum Gieten heeft tot eind februari ter inzage gelegen. Tijdens de ter inzage termijn is slechts één inspraakreactie kenbaar gemaakt. Deze inspraak gaf geen aanleiding om de concept Omgevingsvisie te wijzigen. Dit betekent dat er met het uitvoeringsprogramma gestart kan worden.

Acties

De projectgroep heeft 19 maart alle acties bij de verschillende deelgebieden besproken. Sommige acties zijn relatief makkelijk en snel uit te voeren, andere hebben nog wat meer aandacht nodig in het bepalen van de uitgangspunten voor verdere uitwerking.

De onderwerpen/onderdelen die besproken zijn:
1: projectgebied bepalen (wat gaan we waar doen?)
2: concretiseren acties (wat gaan we doen en met welke kwaliteit/uitgangspunten?)
3: welke praktische zaken rondom de acties spelen er? (wanneer en met wie/door wie?)

Hoe nu verder?

Met de uitkomsten van de werkbijeenkomst wordt nu een verdiepingsslag gemaakt. Daarna komen de projectgroep en het overlegplatform weer bij elkaar om op basis van de nadere uitwerking en in beeld gebrachte kosten prioriteit te geven aan de uit te voeren acties.