Alvast rekening houden met nieuwe Omgevingswet

Naar verwachting treedt in 2019 de Omgevingswet in werking.

De Omgevingswet kent drie instrumenten, waaronder de omgevingsvisie. Bij de actualisatie van de visie op het centrum van Gieten wordt hier alvast rekening mee gehouden. Dit wordt gedaan met het opstellen van de Omgevingsvisie Gieten Centrum. De straten in dit gebied zijn: de Stationsstraat, de Brink en de Schoolstraat. 

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie sluit goed aan bij de veranderende rollen in de samenleving: meer initiatieven vanuit burgers en bedrijven en de overheid die ‘loslaat’ waar het kan en bijstuurt waar dat nodig is. Met een omgevingsvisie kunnen per thema keuzes worden gemaakt over waar welke ontwikkelingen uitgevoerd worden (en waar niet) en welke kwaliteit van de woon- en leefomgeving  gewenst is. 

Rol inwoners en ondernemers

Bij het opstellen van de omgevingsvisie is het proces om gezamenlijk met belanghebbenden (stakeholders) te komen tot een gedragen analyse en visie van essentieel belang. Dit sluit goed aan bij de ambitie van de gemeente om inwoners en ondernemers een grotere rol te laten spelen bij de vormgeving en uitvoering van gemeentelijk beleid. Meer informatie is te lezen onder de kop ‘Plan van aanpak’.